Algemene Voorwaarden

Op alle door ons (Fidèle V.O.F., hierna te noemen: ‘het Spijshuys’) aangegane overeenkomsten en geleverde diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing (deze treft u als bijlage aan). Hierop aanvullend gelden de volgende voorwaarden In deze algemene voorwaarden wordt aangesloten bij de definities uit artikel 1 UVH.  

Artikel 1 Voorstel/Offerte
Dit voorstel/deze offerte heeft een geldigheidsduur van 7 dagen. Indien u niet binnen deze afgesproken periode dit voorstel/deze offerte schriftelijk richting ons accepteert, vervalt dit voorstel/ offerte (en eventuele opties).  

Artikel 2 Dieet/ Allergie
Indien u dieetwensen en/of (voedsel)allergieën omtrent het te serveren voedsel en drinken voor het evenement/reservering heeft, dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een week voor aanvang van het evenement/de reservering te worden doorgegeven. Indien deze melding later wordt gedaan, tracht Fidèle hier bij het evenement/de reservering rekening te houden.  

Artikel 3 Betalingscondities
Zakelijk
Bij offertebedragen vanaf € 1.250,00 ontvangt u van ons een tweetal voorschotnota’s. Bij definitieve bevestiging ontvangt u een voorschotnota van 10% van het begrote bedrag. Het voorschot dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Tevens ontvangt u een tweede voorschotnota ten bedrage van 60% van het begrote omzetbedrag, deze dient binnen 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop u uw reservering heeft gepland te zijn voldaan.  

Particulier
Bij offertebedragen vanaf € 500,00 ontvangt u van ons een tweetal voorschotnota’s. Bij definitieve bevestiging ontvangt u een voorschotnota van 10% van het begrote bedrag. Het voorschot dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Tevens ontvangt u een tweede voorschotnota ten bedrage van 60% van het begrote omzetbedrag, deze dient binnen 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop u uw reservering heeft gepland te zijn voldaan.  

De voorschotnota‘s worden u per mail toegezonden. Indien u de factuur per post wilt ontvangen vernemen wij dat graag. De eindfactuur, aangepast aan de actualiteit en onder aftrek van het voorschot, dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.  

Artikel 4 Wijzigingen aantal personen
Het door u opgegeven aantal personen kan tot 2 weken voor aanvang van het evenement kosteloos worden verminderd. Tot 1 week voor aanvang van het evenement kan het aantal personen nog worden verminderd met een maximum van 10%. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk of per mail worden doorgegeven.  

Artikel 5 Annulering restaurant/tafelreservering  

Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor een groep (va. 10 personen) dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende: 

 1. Indien een menu is overeengekomen:  
 2. bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn.  
 3. bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 25% van de reserveringswaarde (op grond van artikel 1.11 UVH) verschuldigd zijn.  
 4. bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.  
 5. bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 75% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.  
 6. Een annulering is slechts geldig indien dit schriftelijk is gedaan.  

Artikel 6 Annulering horecaovereenkomsten voor groepen & partijen  

Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep, niet vallende onder artikel 5, (bijv. bij een bruiloft of andersoortig feest), dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:  

 1. bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.  
 2. bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  
 3. bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  
 4. bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  
 5. bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  
 6. bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  
 7. bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  

Artikel 7 Breuk c.q. vermissingen  

Breuk c.q. vermissingen omtrent goederen van het Spijshuys worden u tegen vervangingswaarde in rekening gebracht.  

©2023 Fidèle V.O.F. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Fidèle V.O.F. Bovendien zijn alle rechten tot uitvoering van ideeën, scenario’s en sfeerverhalen exclusief voorbehouden aan de Fidèle V.O.F. en mag niets plaatsvinden zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming.  

Openingstijden

Kom langs